Verzoek om (nieuwe) psychiatrische expertise in deelgeschil is niet-ontvankelijk: volstrekt onnodig ingediend verzoek.

Rechtbank Den Haag, 24 juni 2020
Arbeidsongeval, 2006, met letsel aan linkerknie(schijf). Naast een orthopedische expertise wordt ook een psychiatrische expertise verricht; psychiater neemt een causale relatie met het ongeval niet aan. Voor een nieuwe psychiatrische expertise is het voorlopige deskundigenbericht de geëigende weg, niet het deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
(Werknemer) verzoekt bij wijze van deelgeschil:

(1) voor recht te verklaren, althans te bevelen dat (werkgever) moet medewerken aan de continuering van de psychiatrische expertise bij een andere psychiater;

Kwestie leent zich niet voor een beoordeling in het deelgeschil. Uit de stukken als op zitting is duidelijk geworden dat (werknemer) helemaal geen continuering wenst van de psychiatrische expertise. (Werknemer) wenst een nieuwe psychiatrische expertise. Daarvoor is het verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv de geëigende weg en niet het deelgeschil.

Reeds daarom is (werknemer) niet ontvankelijk in zijn (primaire) verzoek.

(2) voor recht te verklaren, althans (werkgever) te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten van het onderhavige deelgeschil van € 5.066,27. Volstrekt onnodig ingestelde procedure voor wat betreft alle ingebrachte verzoeken. Daarbij weegt de kantonrechter mee dat de gemachtigde veelvuldig in deelgeschil procedeert, LSA-lid is en een specialistisch uurtarief rekent en mitsdien bekend mag worden veronderstelt met de situaties waarvoor het deelgeschil bedoeld is.

Gemachtigde had een voorlopig deskundigenbericht moeten opstarten. Hij had kunnen weten dat het verzoek om toekenning van buitengerechtelijke kosten kansloos was. Sprake van oneigenlijk gebruik van het deelgeschil. Afwijzing lag zo voor de hand, dat (werknemer) zich van de indiening van het verzoek had moeten onthouden.

Heldere uitspraak van de rechtbank. Betreffende de kosten van het deelgeschil is de rechtbank bijzonder ‘duidelijk’ voor de gemachtigde. er is oveigens een toevoeging.

Daarnaast worden ook diverse nevenverzoeken afgewezen, omdat deze partijen niet nader bij elkaar brengt. Hierbij is het volgende van belang: langslepend geschil, (werknemer) wisselt meermaals van gemachtigde en met grote tussenpozen is geen actie ondernomen.

Vermoedelijke bevoegdheid ex art. 1019x Rv. Niet relevant is welke partij ‘normaal gesproken’ een bodemprocedure zou starten.

Rechtbank Midden-Nederland, 3 april 2019
Partijen discussiëren over de vraag welke rechtbank bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. De rechtbank hanteert de hoofdregel en gaat daarmee voorbij aan het verweer dat het zou moeten gaan om de partij die ‘normaal gesproken’ een bodemprocedure zou starten.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank te bepalen dat (verzoekster) niet gehouden is (verweerder) te compenseren voor toekomstige schade voor VAV. De Rechtbank Midden-Nederland is van oordeel dat niet deze rechtbank maar Rechtbank Overijssel bevoegd is van dit deelgeschil kennis te nemen.

Op grond van art. 1019x lid 1 Rv is bevoegd de rechter tot wiens absolute en relatieve bevoegdheid de zaak behoort, indien deze in een bodemprocedure in eerste aanleg aanhangig zou worden gemaakt. Gezien de woonplaats van verweerder is dat de Rechtbank Overijssel.

Onjuist is de opvatting dat art. 1019x lid 1 Rv zo moet worden opgevat dat de bevoegdheid moet worden ontleend aan het antwoord op de vraag wie van partijen ‘normaal gesproken’ een bodemprocedure zou starten en dit de benadeelde is. Het is in zaken over personenschade niet steeds de benadeelde die een procedure start. Het zijn ook vaak genoeg verzekeraars die een bodemprocedure starten.

Voor de Rechtbank Overijssel is bovendien kennelijk tussen partijen een voorlopig deskundigenberichtprocedure gevoerd, wat heeft geresulteerd in een beschikking.

Geen alternatieve bevoegdheid voor de Rechtbank Midden-Nederland. Conclusie = verwijzing.

 

Geen schending zorgplicht voor val tijdens het geven van gymles

Rechtbank Overijssel, 24 januari 2020
Verzoeker, gymdocent, loopt tijdens het geven van gymles letsel op. Verzoeker nam tijdens een softbal-les ook zelf actief deel als pitcher. Tijdens het rennen is hij ten val gekomen over een afzetlint. Geen schending zorgplicht door werkgever voor algemeen bekende gevaren. Het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt had voor verzoeker bekend moeten zijn.
Verzoek Rechtbank
(1) Verzoeker verzoekt de kantonrechter om te bepalen dat het Carmel College aansprakelijk is voor de schade die hij heeft opgelopen bij het incident op 14 september 2007. (1) Geen schending van de klachtplicht in de zin van artikel 6:89 BW. Ruim voor aansprakelijkstelling is werkgever door verzoeker op de hoogte gesteld van het incident. Dat verzoeker zijn werkgever in eerste instantie geen verwijt leek te maken en daar kennelijk later anders over dacht, is niet onbegrijpelijk.

Geen sprake van schending van een concrete (wettelijke) norm met betrekking tot het gebruik van terreinlint Geen schending zorgplicht door werkgever die niet waarschuwt voor algemeen bekende gevaren. Los van de vraag of het terreinlint in zijn algemeenheid gevaarlijk is of niet, verzoeker heeft niet op de volgens hem gevaarlijke situatie ingespeeld, terwijl hij dat wel had kunnen en wellicht moeten doen, nu het door hem gestelde risico zich op 14 september 2007 heeft verwezenlijkt. Verzoeker wordt bekend verondersteld met het vast blijven zitten onder terreinlint, had voor alternatieven kunnen kiezen (pionnen of lijn afzetten met krijtlint).

(2) Kosten (2) Verzoeker procedeerde in persoon. Omdat gesteld noch gebleken is dat verzoeker in het kader van deze deelgeschilprocedure kosten heeft gemaakt, worden de kosten begroot op nihil.

De kantonrechter herhaalt dat de werkgeversaansprakelijkheid geen risicoaansprakelijkheid is. Het is volgens de rechter niet aannemelijk geworden dat met (veiligheids)maatregelen of instructies het incident voorkomen had kunnen worden.

Iedere week de nieuw verschenen uitspraken ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief: