Medische aansprakelijkheid: geschil leent zich niet voor afdoening binnen kaders deelgeschil, feiten staan niet vast

Rechtbank Den Haag, 27 januari 2020
Verzoekster bezeert haar voet/teen als daar een vaas van glas op valt. Pas na de eerste behandelingen blijkt dat er een pees is afgescheurd en er nog glassplinters in het littekenweefsel zit. Operatief ingrijpen is dan alsnog noodzakelijk.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat ziekenhuis en huisartsenpost toerekenbaar tekort zijn geschoten cq onrechtmatig hebben gehandeld. De rechtbank is van mening dat omdat de feitelijke gang van zaken niet vast staat er onderzoek naar de feiten nodig is. En omdat ook verschil van mening is of verweerders medisch handelen aan de daaraan te stellen eisen voldoet, kan de rechtbank ook daarover geen oordeel vellen, zodat mogelijk een deskundige moet worden ingeschakeld.
verweerders te veroordelen in de kosten Verzoekster heeft nagelaten opgave van haar kosten te doen en nu bovendien duidelijk is dat de zaak nog niet ‘rijp is’ voor een deelgeschilprocedure, is er geen aanleiding de kosten te begroten.

 

Uit afwijken van werkinstructies blijkt tekort schieten toezicht: werkgever aansprakelijk

Rechtbank Noord-Holland, 11 maart 2020
Medewerker loopt letsel op bij laatste activiteiten aan kunstobject van glas. Het blijkt dat afgeweken is van de werkinstructies gebaseerd op een deugdelijke werkplan; tevoren gecommuniceerd met instructies. Op de laatste dag van finalisering ontbrak het toezicht.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat de werkgever ogv art 7:658 BW aansprakelijk is De Kantonrechter is van mening dat de werkgever niet heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Ondanks de veelheid aan, zoals de kantonrechter dat noemt, ‘algemene veiligheidsmaatregelen-en instructies’. De zorgplicht houdt namelijk in dat zij toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door haar gegeven instructies. Uit het feit dat de werkgever niet op de hoogte was van de afwijking van de door haar gegeven instructies , blijkt reeds dat zij is tekort geschoten in haar toezichthoudende taak.
de werkgever te veroordelen in de kosten van het geschil Nu verzoeker heeft nagelaten te stellen en te onderbouwen wat de gemaakte kosten zijn, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Liquidatietarieven Kanton 2019 en begroot de kosten op € 1000 (2 punten).

 

Iemand die benadeeld stelt te zijn behoeft medische gegevens niet aan verzekeraar ter beschikking te stellen…

Rechtbank Rotterdam, 10 april 2020
Na een medische ingreep stelt verweerster het ziekenhuis aansprakelijk. Het ziekenhuis is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en wil met een brede medische machtiging medische informatie aan de verzekeraar doorspelen. Verweerster weigert dat en geeft alleen toestemming om medische informatie ter beschikking te stellen aan de medisch adviseur en aan niemand anders.
Verzoek Rechtbank
I primair dat het verzoeker vrij staat zonder medische machtiging van verweerster de voor de beoordeling van haar aansprakelijkstelling benodigde medische gegevens aan de  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar te verstrekken. De Rechtbank is van oordeel dat verweerster terecht aanvoert dat verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in beginsel verboden is. Alleen onder uitzonderlijke voorwaarden kan op deze rechten een inbreuk worden gemaakt. Dat verzoeker de beoordeling aan haar verzekeraar over laat, raakt verweerster niet. De omstandigheid dat het de beoordeling door de verzekeraar lastig zou maken, is van onvoldoende gewicht om inbreuk te maken op een grondrecht. Het beroep van verzoekster op artikel 9 AVG en 6 EVRM gaat niet op, omdat de kwestie zich nog in een dialoog buiten rechte bevindt; de buitengerechtelijke fase. Verzoekster beschikt reeds over de medische gegevens op grond waarvan zij zich kan verweren tegen de aansprakelijkstelling.
II secundair dat verweerster er geen gerechtvaardigd belang bij heeft bovengenoemde niet toe te staan Beide verzoeken worden afgewezen.
Tegenverzoek I: te bepalen dat verzoeker en zijn verzekeraar de zaak in behandeling dient te nemen en een oordeel te geven over de geuite verwijten Gegeven het afwijzen van beide vorderingen van verzoeker wordt de tegenvordering toegewezen.
Tegenverzoek II: een deskundige te benoemen en hem de aangegeven vragen te stellen De Rechtbank komt aan deze subsidiaire tegenvordering niet meer toe.
Tegenverzoek III: verzoeker te veroordelen in de kosten van het deelgeschil ad € 12.069. De rechtbank brengt het aantal uren terug van 35 naar 23 en verlaagt het tarief van € 285 naar € 260 per uur ex BTW. Omdat niet vaststaat dat verzoekster aansprakelijk is vindt geen veroordeling tot betaling plaats.

Dit lijken van die merkwaardige Pyrrusdiscussies. als er geprocedeerd wordt worden de medische gegevens ‘gewoon’ in het geding gebracht. Er zullen nu eenmaal juristen naar dit soort kwesties moeten kijken..dat kan dan maar beter snel gebeuren.

Iedere week de nieuw verschenen uitspraken ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief: