Afwijzing verzoek aanvullende bevoorschotting op bgk en schade

Rechtbank Den Haag, 22 januari 2019
Door a.s.r. is aansprakelijkheid voor de gevolgen van een achteropaanrijding erkend. Partijen twisten kennelijk over causaal verband. De reeds gedane voorschotten op de schade en de buitengerechtelijke kosten zijn volgens verzoeker onvoldoende.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…),

(1) te bepalen dat a.s.r. alle buitengerechtelijke kosten betaalbaar dient te stellen en deze kosten vast te stellen op € 4.276,68 (inclusief 21% btw en 6% kantoorkosten), te vermeerderen met de wettelijke rente;

(1) Er is € 10.777,31 betaald in verband met de buitengerechtelijke kosten en € 10.484,00 uitgekeerd aan verzoeker. Er is 42 uur gedeclareerd. Zaak is niet omvangrijk of complex. Aansprakelijkheid is direct erkend en schade voor zover in causaal verband met het ongeval is vergoed.

Declareren van secretariële werkzaamheden (ook indien geen secretariaat aanwezig is) tegen advocatentarief voldoet niet aan de dubbele redelijkheidstoets. Veelvuldig contact: Inefficiënt handelen doorstaat de redelijkheidstoets niet, omdat handelingen niet als redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden aangemerkt. Kosten bovenmatig hoog. De redelijke kosten zijn door a.s.r. voldaan. Verzoek afgewezen.

(2) te bepalen dat a.s.r. binnen 5 dagen na datum van de beschikking aan verzoeker een aanvullend voorschot voldoet van € 1.000,00 en verzoeker op adequate wijze, maandelijks, dient te bevoorschotten met een redelijk bedrag totdat een eindregeling is bereikt; (2) Stelling financiële problemen zonder onderbouwing van schade. Verzoek afwezen i.v.m. onvoldoende onderbouwd.
(3) met begroting en veroordeling van a.s.r. in de kosten van dit geding begroot op € 3.918,34 en € 79,00 vanwege griffierecht, de kosten van de rechtsbijstand te vermeerderen met de wettelijke rente. (3) Afwijzing van verzoek lag  voor de hand. Verzoek volstrekt onnodig ingesteld. Kosten afgewezen. Ook geen kostenbegroting.

Het ligt op de weg van verzoeker om zijn schade te onderbouwen. Het enkel stellen van financiële problemen is niet voldoende om aan te nemen dat er sprake is van schade. Wat betreft de buitengerechtelijke kosten vindt de rechter 42 uur voor een niet omvangrijke en niet complexe zaak bovenmatig hoog.

Links afslaande auto aansprakelijk voor ontstaan botsing met inhalende motorrijder, wel 50% eigen schuld

Rechtbank Den Haag, 12 december 2018
Verzoeker is als motorrijder op een N weg met één rijbaan en twee rijstroken (per richting één rijstrook) tijdens filevorming gaan inhalen. Een buitenlandse auto bestuurd door (A) sloeg linksaf waar dat niet was toegestaan. Botsing ontstaan. Verzoeker spreekt Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraar aan.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…):

(1) Te beslissen dat het NBM (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de schade die verzoeker heeft geleden en nog lijdt ten gevolge van de onrechtmatige daad die jegens verzoeker op 15 oktober 2017 is gepleegd;

(1) A heeft onrechtmatig gehandeld. A heeft een gebod om rechtdoor te rijden genegeerd in verkeerssituatie waarbij sprake was van grote drukte op de weg en hij in een file stond en hij heeft (verzoeker) niet voor laten gaan.

Verzoeker heeft ook in strijd gehandeld verkeersregels door in te halen bij filevorming. Geen wettelijke grondslag. De filegedragscode heeft schaduwwerking maar is in deze zaak niet van toepassing omdat de gedragscode ziet rijstroken met een onderbroken streep. Ongeval mede te wijten aan de inhaalmanoeuvre van verzoeker zelf. Beide partijen hebben geen rekening gehouden met manoeuvres van andere weggebruikers in strijd met de geldende verkeersregels. Het bestaan van een file op zichzelf een risico in het leven roept dat weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden, waar andere weggebruikers rekening mee dienen te houden. 50% eigen schuld. Geen ruimte voor billijkheidscorrectie.

(2) De kosten van rechtsbijstand van verzoeker te begroten (…) en te beslissen dat het NBM in de begrote kosten van dit deelgeschil (hoofdelijk) wordt veroordeeld. (2) Kosten gematigd van 15 naar 10 uur. Kantoorkosten zonder concrete nadere toelichting afgewezen. Uurtarief € 205,00 in totaal € 2.771,50 inclusief btw. Eigen schuld wordt ook toegepast op de kosten, dus € 1.385,75.

De rechter gaat uit van 50% eigen schuld en kijkt daarbij naar het feit dat beide partijen geen rekening hebben gehouden met verboden manoeuvres van andere weggebruikers. Daarbij laat de rechter de omstandigheden zoals het niet vaststaan van de snelheid, het gebruik van knipperlicht, het plotseling afslaan van de auto buiten beschouwing.

Letsel opgelopen tijdens ruzie leent zich in deze fase niet voor behandeling in deelgeschil

Rechtbank Rotterdam, 24 april 2019
Verzoeker heeft (Naam 1) op haar verzoek naar huis gebracht. (Naam 1) heeft bij thuiskomst de tas van verzoeker uit de auto gepakt. Verzoeker probeerde dat te verhinderen en heeft daarbij zijn vinger bezeerd. Verzoeker stelt (Naam 1)/haar bewindvoerder aansprakelijk. Reaal had de aansprakelijkheid onder het mom van ongelukkige samenloop van omstandigheden afgewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) te verklaren dat (Naam 1) (…) aansprakelijk is voor de schade die verzoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het ongeval waarbij verzoeker letsel heeft opgelopen;

(1) Een buitengerechtelijke discussie over de aansprakelijkheid is nooit op gang gekomen. Na afwijzing van de aansprakelijkheid is het verzoekschrift uitgebracht. Reaal heeft uitgebreid verweer gevoerd. Zonder nadere bewijslevering staat de aansprakelijkheid niet vast. Deelgeschilprocedure is niet bedoeld om de wederpartij naar de onderhandelingstafel te dwingen.
(2) Reaal te veroordelen tot betaling aan verzoeker van € 2.289,44 als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten(…); (2) Omdat aansprakelijkheid nog niet vast staat wordt het verzoek tot bevoorschotting op de buitengerechtelijke kosten afgewezen.
(3) de kosten ex artikel 1019aa Rv te begroten op € 3.270,63 inclusief BTW (…) (3) Geen proceskostenbegroting. Geen gedetailleerde/gespecificeerde onderbouwing overlegd.

Als aansprakelijkheid niet blijkt uit het aangeleverde bewijs, dan zal veelal de investering in tijd, geld en moeite niet opwegen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Zo ook in dit geval, waarbij niet eens gesproken kan worden van onderhandelingen.

Geef uw e-mailadres aan ons door en we laten u weten als er een nieuw bericht is geplaatst.