Ondanks overeenstemming toch belang bij beschikking

plak hier rechtbank datum etc
Verzoekster wenst een arbeidsdeskundigenonderzoek. De Goudse wenst in eerste instantie geen medewerking te verlenen. Na indiening verzoekschrift wordt toch ingestemd. Wel belang bij beschikking omdat het kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt:

(1) Goudse te bevelen haar medewerking te verlenen aan een arbeidsdeskundigenonderzoek door de heer Mo Hopman in het minnelijk traject en daarvan de buitengerechtelijke kosten te dragen;

(2) de deskundige zal de navolgende vragen dienen te beantwoorden (…)

(1)(2) Mits een orthopedisch expertiserapport wordt verstrekt aan de deskundige is het verzoek akkoord. Verzoekster heeft daarmee ingestemd.  Oordeel levert bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst omdat voorafgaand aan de procedure sprake was van een impasse.
(3) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 4.346,87 te vermeerderen met de griffierechten en te bepalen dat Goudse deze kosten aan verzoekster dient te voldoen. (3) Uurtarief € 265,00 exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw is redelijk. 14 uur. € 4.650,87 in totaal.

 

Onduidelijkheid over ‘werkgeverschap’ vrijwilliger op bouwplaats

Rechtbank Noord-Nederland, 29 september 2019
Verzoeker, die een Wajong-uitkering heeft, verrichtte op vrijwillige basis opruimwerkzaamheden op een bouwplaats. De bouwplaats werd beheert door Rottinghuis, maar verzoeker zou door BNL (waarvan het personeel werkzaam was op de bouwplaats maar werd aangestuurd door Rottinghuis) zijn ‘ingeschakeld’. Tijdens de opruimwerkzaamheden loopt verzoeker schade op. Omdat niet op eenvoudige wijze is vast te stellen wie op grond van artikel 7:658 BW als werkgever moet worden aangemerkt wordt het verzoek afgewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) voor recht te verklaren dat zowel Rottinghuis als BNL hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door verzoeker geleden en nog te lijden schade, voor het op 9 mei 2016 aan verzoeker overkomen bedrijfsongeval te Groningen;

(1) Toetsingskader of artikel 7:658 lid 4 BW van toepassing is (HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616 en HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142).

Voor Rottinghuis was de komst van verzoeker niet bekend, is hij niet toegelaten door iemand van Rottinghuis en was het Rottinghuis onbekend welke werkzaamheden verzoeker zou uitvoeren. Volgens BNL was het Rottinghuis bekend dat verzoeker opruimwerkzaamheden kwam verrichten en heeft iemand van Rottinghuis instructies gegeven.Vooralsnog  is niet met voldoende zekerheid komen vast te staan in wiens opdracht verzoeker op de bouwplaats werkzaamheden heeft verricht en ook niet of dit in de uitoefening van het bedrijf van Rottinghuis of BNL is geweest. Geen ruimte voor nadere bewijslevering.

(2) Rottinghuis, BNL en Zurich als AVB-verzekeraar van Rottinghuis hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de door de kantonrechter in deze procedure vast te stellen buitengerechtelijke kosten op de voet van artikel 6:96 BW ten bedrage van € 3.693,89. (2) Gelet op de aard en complexiteit van de zaak het gevorderde aantal uren (12) de dubbele redelijkheidstoets doorstaat. Uurtarief € 245 is redelijk. € 240,00 x 12 uren, te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten = € 3.693,89.

Er bestaat discussie over de feiten en daarom moeten de personen die bij de zaak betrokken zijn worden gehoord. De getuigenverklaringen opgenomen door de Inspectie SZW lieten nog teveel ruimte voor discussie. Voor het horen van die personen bestaat in de deelgeschilprocedure geen ruimte.

Voorrangsgerechtigde -te hard rijdende politieauto- voor 1/3 aansprakelijk

Rechtbank Midden-Nederland, 15 juli 2020
Een niet als zodanig herkenbaar politievoertuig had voorrang terwijl de snelheidslimiet werd overtreden. Doordat verzoeker geen voorrang heeft verleend is een botsing ontstaan. Bestuurder politievoertuig is voor een derde aansprakelijk. Geen beroep op billijkheidscorrectie.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…):

(1) voor recht te verklaren dat verweerder sub 1 aansprakelijk is voor het ontstaan van het verkeersongeval op 3 juli 2018 (…);

(2) voor recht te verklaren dat Euro Insurance binnen de grenzen van de polisvoorwaarden als WAM-verzekeraar van verweerder sub 1 gehouden is om aan verzoeker de schade te vergoeden die hij lijdt door het verkeersongeval op 3 juli 2018;

(1)(2) Verweerder sub 1 komt geen beroep toe op politievrijstelling RVV. Sepotbeslissing van officier van justitie is niet relevant in de civiele deelgeschilprocedure. Geen specialistische rijopleiding, er was geen noodzaak om snel ter plaatse te zijn, er is niet met gepaste snelheid conform Brancherichtlijn Verkeer Politie gereden.

Verweerder sub 1 heeft een snelheid van meer 50% te hard gereden. Dit impliceert dat de snelheid waarmee verweerder sub 1 reed heeft bijgedragen aan het ongeval.

(3) voor recht te verklaren dat verzoeker aan het ontstaan van het verkeersongeval geen eigen schuld heeft, althans het percentage eigen schuld in goede justitie te bepalen, al dan niet rekening houdend met de billijkheidscorrectie voor het ontstane letsel dat niet verzekerd is terwijl de aansprakelijkheid van verweerder sub 1 verzekerd is bij Euro Insurance; (3) Verzoeker heeft geen voorrang verleend en is onoplettend geweest. Gelijkwaardige verkeersdeelnemers. Geen reden om billijkheidscorrectie aan te nemen.
(4) de kosten van dit deelgeschil aan de kant van [verzoeker] te begroten (…) (4) Uurtarief aangepast naar € 280,00 inclusief btw en kantoorkosten in plaats van ex btw en kantoorkosten. Aantal uren gematigd naar 18, niet omvangrijk of complex.

Een voorrangsfout in het verkeersrecht weegt in het algemeen zwaarder dan een overschrijding van de maximumsnelheid. De rechtbank ziet hier toch reden om de overschrijding van de maximumsnelheid zwaarder te laten wegen. Met name dat er 50% harder dan toegestaan werd gereden en de bestuurder geen beroep op politievrijstelling toekwam.

Iedere week de nieuw verschenen uitspraken ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief: