Whiplash na aanrijding. Deskundigenbericht neuroloog bindend? ja! Onbetwiste kosten rechtsbijstand.

rechtbank Amsterdam 28 oktober 2010, LJN: BO3227
Verzoeker is in 1998 van achteren aangereden door verzekerde van Achmea. Achmea heeft aansprakelijkheid erkend.

In januari 2010 heeft neuroloog dr. W.H.J.P. Linssen in opdracht van de rechtbank voorlopig deskundigenbericht uitgebracht. Het betreft een chronisch pijnsyndroom, waaraan als zodanig geen percentage functieverlies wordt toegekend. Wel meent Linssen op basis van de amanese, het medisch dossier en eigen bevindingen dat de door verzoeker ervaren beperkingen reëel zijn. Hij wordt in dagelijks leven duidelijk beperkt in functioneren, met name bij werken.
Achmea betwist het rapport. De deskundige heeft zich niet aan de opdracht van de rechtbank gehouden.

De rechtbank ziet in de aard en inhoud van de deelgeschilprocedure aanleiding om dit geschil te beoordelen volgens dezelfde criteria die zij zou hanteren als dit geschilpunt zou zijn voorgelegd in een bodemprocedure.
Uitgangspunt is dat de waardering van een deskundigenrapport volgens vaste rechtspraak ter discretie staat van de feitenrechter. Het rapport moet op zodanig begrijpelijke wijze antwoord geven op de vraag naar de medische causaliteit, dat een rechter aan de hand daarvan een oordeel kan vellen over de juridische causaliteit. De deskundige is vrij in de wijze waarop hij zijn onderzoek inricht, mits rapport deugdelijk is gemotiveerd. Als het rapport aan deze vereisten voldoet, zal de rechter in een bodemprocedure het oordeel van de deskundige niet snel naast zich neerleggen.
De partij die een deskundigenbericht betwist moet stellingen deugdelijk onderbouwen, bijv. middels een overtuigende contra-expertise. Er moeten zwaarwegende en steekhoudende bezwaren inzake de totstandkoming of inhoud van het rapport zijn, wil de rechtbank het rapport naast zich neerleggen.
Achmea heeft geen contra-expertise ingebracht en ook overigens het deskundigenbericht onvoldoende betwist.

De rechtbank beslist dat partijen het voorlopig deskundigenrapport als uitgangspunt moeten nemen bij de verdere onderhandelingen.

Verzoeker heeft de proceskosten begroot op € 7.618,38. Omdat Achmea hiertegen geen verweer heeft gevoerd, stemt de rechtbank in met deze begroting en veroordeelt Achmea tot betaling van dit bedrag.

Ook  in een deelgeschil valt het niet mee om een deskundigenbericht onderuit te halen.

Het lijkt wat bijzonder: geen functieverlies, maar wel beperkingen…

Zou Achmea met een deugdelijke contra-expertise de rechtbank wel op andere gedachten hebben gebracht? Dat doet were de vraag rijzen hoe zo’n contraexpertise moet worden ingericht. Betrokkene zelf wil daaraan vast niet meewerken…

De rechtbank geeft in niet mis te verstane bewoordingen aan dat het onderhavige deskundigenrapport cruciaal is bij de verdere onderhandelingen.

De geclaimde proceskosten zijn aanzienlijk. Wellicht had gemotiveerd verweer van Achmea in een lagere proceskostenveroordeling geresulteerd, althans zo’n bedrag voor een deelgeschil lijkt erg fors…