Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade

Logo OAK advocatenOp deze site worden de uitspraken in het kader van de Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade samengevat gepubliceerd en eventueel van kort commentaar voorzien. U kunt eenvoudig zoeken in de uitspraken: op specifieke woorden, maar u kunt ook alle uitspraken in categorieën bekijken.

Aanvullingen, suggesties of zelf een deelgeschil? info@oakadvocaten.nl

Racefietser komt geen beroep op overmacht toe, aansprakelijk voor val voetganger op fietspad

Rechtbank Noord-Holland, 23 juli 2020
Verzoeker is door een racefietser (verweerder sub 1) op een fietspad aangereden. Verweerder sub 1 komt geen beroep op overmacht toe. Hij zou de mogelijkheid moeten hebben gehad om te anticiperen op het feit dat verzoeker het fietspad is opgelopen. Verweerder sub 1 is aansprakelijk voor het voorval. Verzoek tot affectieschade voor dochter is toegewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekers verzoekt de rechtbank, bij beschikking:

(1) te verklaren dat verweerder 1 aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval op 11 januari 2020, en dat verweerder 1 en/of ASR gehouden is/zijn de volledige door verzoeker als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade te vergoeden;

(1) Eenzijdig onderzoek door Baan Hofman op initiatief van verzoekers wordt meegenomen in de beoordeling ter onderbouwing van de standpunten van verzoekers. Rechtbank acht het aannemelijk dat verzoeker aan de rechterzijde van het voetpad heeft gelopen. Verweerder sub 1 heeft niet geremd om het ongeval te voorkomen. Daarbij komt dat verweerder 1 niet heeft betwist dat hij ook had kunnen uitwijken om een aanrijding te voorkomen en dat voor uitwijken minder tijd nodig is dan remmen. Verweerder 1 was zeer bekend met de situatie ter plaatse.  Verzoeker zou boven de bossages zijn uitgestoken.

Voorafgaand aan het ongeval moet verweerder 1 reeds enkele seconden zicht op verzoeker hebben gehad. Verkeersgedrag is niet aangepast. Verweerder sub 1 is aansprakelijk. Beroep op overmacht slaagt niet.

Partijen hebben de eigen schuld onvoldoende kunnen onderbouwen. Geen ruimte voor behandeling in deelgeschil.

(2) verweerder 1 en/of ASR te veroordelen tot betaling van de affectie schade van verzoekster van € 12.500,-; (2) Affectieschade voor dochter wordt toegewezen.
(3) de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv te begroten en verweerder 1 en/of ASR te veroordelen tot betaling daarvan; (3) Aantal uren van 25 gematigd naar 19.  Uurtarief € 235,00 is redelijk. De totale kosten komen daarmee op € 6.339,65 inclusief BTW en griffierecht.

Zowel affectieschade als de proceskosten worden volledig toegewezen, terwijl het eigen schuldpercentage nog niet vast staat. Het eigen schuldpercentage kan wel doorwerken op deze schadeposten.

Onvoldoende duidelijkheid over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten

Rechtbank Midden-Nederland, 17 juni 2020
Achteropaanrijding met lage impact. Verzoekster wenst inschakeling arbeidsdeskundige en nadere bevoorschotting. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten komen over het causaal verband tussen het ongeval en de klachten.
Verzoek Rechtbank
(1) moet meewerken aan het inschakelen van een arbeidsdeskundige en hetgeen verder naar de mening van de rechtbank noodzakelijk is voor een correcte afwikkeling van deze letselschadezaak.

(2) de verdere redelijke kosten ter vaststelling van de schade moet voldoen, waaronder mogelijk de kosten van één of meer deskundigenberichten;

(1/2) Op grond van de beschikbare gegevens staat het causaal verband tussen ongeval en klachten niet vast. Sprake van moeilijk objectiveerbare klachten. Enkele stelling dat de klachten er voor het ongeval er niet waren is onvoldoende. Verzoekster weigert medische gegevens 2 jaar voorafgaand aan het ongeval te verstrekken. Een brief gegeven waarin haar huisarts schrijft dat in de bedoelde periode de klachten die zij nu ervaart zich niet hebben voorgedaan is onvoldoende.

Een onderzoek door een medische deskundige ligt op dit moment meer voor de hand. Verzoekster is inmiddels uit dienst waardoor het doel van de re-integratie niet meer aan de orde was.

(3) de redelijke kosten van de door verzoekster in te schakelen medisch adviseur moet voldoen; (3) ASR moet redelijke kosten van een door verzoekster ingeschakelde medisch adviseur vergoeden.
(4) een aanvullend voorschot van € 5.000,00 moet betalen; (4) Geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding omdat het reeds betaalde voorschot (€ 4.000,00) niet in aanzienlijke mate overstijgt. Causaal verband tussen het ongeval en de belangrijkste schadepost nog niet duidelijk.
(5) de openstaande buitengerechtelijke kosten moet voldoen; (5) Redelijke kosten worden begroot op 12 uur. Globale beoordeling, niet in detail.
(6) een bedrag van € 6.936 als kosten van het deelgeschil (24 uur tegen een tarief van € 289,00) (6) Aantal uur gematigd tot 12, uurtarief gematigd tot € 225,00 ex btw, geen ruimte voor kantoorkosten. Verzoek om inschakeling arbeidsdeskundige geen kans van slagen.

Verzoekster kiest ervoor om geen inzage te geven in haar medische gegevens twee jaar voorafgaand aan het ongeval. De rechtbank weegt het privacybelang van verzoekster af tegen het belang dat de verzekeraar heeft om die gegevens op te vragen. In deze casus weegt het belang van de verzekeraar zwaarder. Zonder aanvullende (medische) informatie zal de zaak echter in een impasse blijven zitten.

Ondanks overeenstemming toch belang bij beschikking

plak hier rechtbank datum etc
Verzoekster wenst een arbeidsdeskundigenonderzoek. De Goudse wenst in eerste instantie geen medewerking te verlenen. Na indiening verzoekschrift wordt toch ingestemd. Wel belang bij beschikking omdat het kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt:

(1) Goudse te bevelen haar medewerking te verlenen aan een arbeidsdeskundigenonderzoek door de heer Mo Hopman in het minnelijk traject en daarvan de buitengerechtelijke kosten te dragen;

(2) de deskundige zal de navolgende vragen dienen te beantwoorden (…)

(1)(2) Mits een orthopedisch expertiserapport wordt verstrekt aan de deskundige is het verzoek akkoord. Verzoekster heeft daarmee ingestemd.  Oordeel levert bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst omdat voorafgaand aan de procedure sprake was van een impasse.
(3) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 4.346,87 te vermeerderen met de griffierechten en te bepalen dat Goudse deze kosten aan verzoekster dient te voldoen. (3) Uurtarief € 265,00 exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw is redelijk. 14 uur. € 4.650,87 in totaal.

 

Iedere week de nieuw verschenen uitspraken ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief: